Nội dung tại Quang Vũ được chuyển từ tâm ra.

Dẫu biết rằng ngôn bất tận ý, thứ văn tự cao nhất là kinh vô tự, đạo học cao nhất thì chỉ có thể chuyển qua con đường tâm truyền tâm mà thôi. Nhưng người bình thường cần có tiếng nói và chữ viết để giao tiếp.

Dù có nỗ lực thì trí tuệ của Quang Vũ vẫn quá là nhỏ bé để truyền đạt hết ý và đủ nghĩa tư tưởng của các đại triết gia xưa. Và, ngôn từ thông thường cũng khó diễn đạt hết được cái mỹ miều của văn hóa cận kề cảnh giới thần tiên của người xưa.

Hạn chế cũng là điều khó tránh. Thiên hạ, người tài giỏi ắt lại có người tài giỏi hơn. Nếu cao nhân rảo bước qua những dòng chữ còn nhiều phần thô thiển, Quang Vũ mong nhận được lời góp ý, chỉ giáo thêm và để có thể kết thêm một người bạn, để trao đổi học hỏi