Bài mới đăng

 • Pháp hữu vi và pháp vô vi
 • Trung quán luận
 • Bồ-đề đạo đăng luận
 • A-tì-đạt-ma
 • Niết bàn kinh
 • Nhập Lăng-già kinh
 • Giải thâm mật kinh
  Một trong những kinh điển Phật giáo Đại thừa trung hạn
 • Duy-ma-cật sở thuyết kinh
  Một trong những kinh điển Phật giáo Đại thừa
 • Thập địa kinh
  Thập địa kinh (zh. 十地經, sa. daśabhūmika, daśabhūmīśvara) là một phần độc lập của Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh (sa. buddhāvataṃsaka-sūtra) do Bồ…
 • Thắng Man kinh
 • Kim quang minh kinh
  Kim quang minh tối thắng vương kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh (Tiếng Phạn: सुवर्णप्रभासोत्तमसूत्रेन्द्रराज, IAST: Suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarājaḥsutra, Phiên âm: Tu-bạt-noa-bà-phả-bà-uất-đa-ma-nhân-đà-la-già-duyệt-na-tu-đa-la) hay được viết…
 • A-di-đà kinh
  Kinh A-di-đà (zh. 阿彌陀經, en. Shorter Sukhāvatīvyūha Sūtra) hay Kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm…
 • Viên Giác kinh
 • Lăng Nghiêm kinh
  Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh
 • Hoa Nghiêm kinh
  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa NghiêmMột trong những kinh điển Phật giáo Đại thừa
 • Pháp hoa kinh
  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (sa. Saddharma Puṇḍarīka Sūtra, zh. 妙法蓮華經 (Miàofǎ Liánhuá jīng), ja. 妙法蓮華経 ( Myōhō Renge Kyō), en. Lotus Sutra) thường gọi…
 • Đại Nhật kinh
  Đại Nhật kinh (大日經, sa. mahāvairocanābhisaṃbodhi -vikurvitādhiṣṭhāna -vaipulyasūtrendrarāja -nāma -dharmaparyāya, mahāvairocanābhi -saṃbodhisūtra, mahāvairocanābhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭhāna -vaipulyasūtra) là một bộ kinh quan trọng của Mật tông. Kinh được…
 • Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh
  Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經;…
 • Kim Cương kinh
  Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn…
 • Đại thừa khởi tín luận
  Đại thừa khởi tín Luận (zh. dàchéng qǐ xìn lùn 大乘起信論, sa. mahāyānaśraddhotpādaśāstra, en. The Awakening of Faith in Mahayana) được xem là một trong những bộ luận quan trọng…