Bài mới đăng

  • Bình Ngô đại cáo 平吳大告
    Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, Dĩ chí nhân nhi dị cường bạo.
  • Hiệp khách hành
    Nguyên tác Phiên âm 趙 客 縵 胡 纓吳 鉤 霜 雪 明銀 鞍 照 白 馬瘋 沓 如 流 星 十 步 殺 一…
  • Đoản hành ca
    Tác giả: Tào tháo 短歌行其一 Đoản ca hành kỳ 1 Bài hát ngắn kỳ 1 對酒當歌, Đối tửu đương ca Trước rượu nên hát 人生幾何:…