東方正氣 (东方正气)

“Trung học vi thể, Tây học vi dụng” tức là “tinh thần Trung Hoa, kỹ thuật phương Tây”.

Trương Chi Động đã tóm tắt triết lý giáo dục Trung Hoa đương thời thành một khẩu hiệu lừng danh: “Trung Hoa học về các nguyên lý căn bản; Tây Phương học về sự ứng dụng thực tế”.

Trương Chi Động (1837 – 1909)

Chính Pháp – Trí Tuệ – Văn Hóa

Học chính pháp. Học trí tuệ. Học văn hóa.

Từ Phật giáo đại thừa. Từ Đạo giáo. Từ Khổng giáo

Tam giáo đồng nguyên